Regulamin

Regulamin kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na stypendia naukowe, staże, szkolenia i wizyty studyjne oraz przyjazdy profesorów wizytujących, w ramach Zadania nr 2 projektu pt: „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.