Tryb powołania oraz zasady pracy Komisji Konkursowych

1.    Na rzecz projektu Prorektor ds. Nauki powołujeKomisje Konkursowe:

a)             I Komisja Konkursowa – kwalifikująca kandydatury doktorantów i młodych doktorów do uzyskania stypendiów naukowych oraz odbycia staży lub szkoleń krajowych i zagranicznych oraz wizyt studyjnych;
b)             II Komisja Konkursowa – kwalifikująca kandydatury doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów do odbycia staży lub szkoleń krajowych i zagranicznych, wizyt studyjnych oraz zaproszenia profesorów wizytujących.
 
2.    W skład każdej Komisji Konkursowej wchodzi Przewodniczący i 4 członków.
 
3.    Przewodniczącym każdej z Komisji jest Prorektor ds. Nauki.
 
4.    Członkami I Komisji Konkursowej są:
a)             kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
b)             kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
c)             reprezentant doktorantów,
d)            reprezentant pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora z grupy młodzi doktorzy;
 
5.    Członkami II Komisji Konkursowej są czterej samodzielni pracownicy naukowi.
 
6.        Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
a)             przewodnictwo obradom Komisji,
b)             zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami projektu postępowania konkursowego,
c)             podpisywanie decyzji o przyznaniu stypendium lub umowy ze stypendystą,
d)            podpisywanie sprawozdań z wyjazdów na staże lub szkolenia lub wizyty studyjne zatwierdzonych przez Komisje Konkursowe,
e)             reprezentowanie Komisji na zewnątrz.
 
7.      Komisje są odpowiedzialne za:
a)             przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków,
b)             przygotowanie listy rankingowej na podstawie liczby punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej,
c)             przyjęcie sprawozdań z realizacji umowy na wyjazd na staż lub szkolenie lub wizytę studyjną.
 
8.      W posiedzeniach Komisji Konkursowych uczestniczy bez prawa głosu Koordynator zadania nr 2. Koordynator pełni rolę sekretarza Komisji Konkursowych, w tym:
a)             zwołuje posiedzenia Komisji Konkursowych na wniosek Przewodniczącego Komisji,
b)             przedkłada do oceny Komisji Konkursowych wnioski kandydatów sprawdzone pod względem formalnym,
c)             nadzoruje prawidłowość sporządzania protokołów z posiedzeń.
 
9.      Posiedzenia Komisji Konkursowych odbywają się w terminie 2 tygodni od zamknięcia naboru wniosków na konkursy przewidziane w Regulaminie oraz w miarę potrzeby na bieżąco. Posiedzenie Komisji Konkursowych jest ważne, gdy uczestniczy w nim przynajmniej 3/5 z jej składu, w tym Przewodniczący.
 
10. Z posiedzeń Komisji Konkursowych sporządzony zostaje protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniach uczestnicy Komisji Konkursowych.
 
11. Protokół powinien zawierać następujące informacje:
a)             czas i miejsce posiedzenia Komisji Konkursowej,
b)             listę obecności członków Komisji Konkursowej,
c)             listę rankingową przygotowaną na podstawie sumy punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej, stanowiącej średnią arytmetyczną z ocen wszystkich kryteriów, podpisaną przez przewodniczącego Komisji lub wykaz zatwierdzonych sprawozdań z wyjazdów na staże, szkolenia oraz wizyty studyjne,
d)            inne istotne elementy postępowania oceniającego.
 
12. Do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej dołącza się złożone przez kandydatów wnioski zawierające ocenę merytoryczną i formalną.
 
13. Od postanowień Komisji Konkursowych nie przysługują wnioskującym odwołania.