Stypendia naukowe dla młodych doktorów

§ 6

 

1.    W ramach projektu młodzi doktorzy mogą otrzymać wsparcie swego rozwoju naukowego poprzez uzyskanie stypendiów naukowych.
 
2.    Działalność naukowa młodego doktora musi być związana z realizacją badań dotyczących dziedzin szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.
 
3.    Stypendia naukowe dla młodych doktorów przyznawane będą w trzech edycjach (2010, 2011,2012).
 
4.    W każdej edycji może zostać przyznanych po 10 stypendiów w wysokości po 10 tys. zł.
 
5.    Stypendia naukowe przyznawane są na zasadach konkursowych.
 
6.    Zasady i kryteria przyznawania stypendiów:
Stypendium przyznaje się na wsparcie rozwoju naukowego stypendysty i może być ono wydatkowane w dowolny sposób. Stypendia przyznaje się w oparciu o:
a)             przedstawione założenia planowanych bądź realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
b)             najlepszą (najwyżej punktowaną) publikację jako pierwszy autor z afiliacją Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (wg IF, pkt. MNiSW) w okresie ostatnich 2 lat; w uzasadnionych przypadkach, gdy wkład kandydata do stypendium jest znaczący przy napisaniu pracy, w konkursie mogą być brane pod uwagę prace, w których młody doktor jest 2 autorem,
c)             uzyskanie finansowania projektu badawczego realizowanego w Uczelni bądź złożenie projektu do konkursu i otrzymanie pozytywnych recenzji przez instytucję przydzielającą granty (takich jak m.in. MNiSW, FNnP, UE);
 
7.    Procedura ubiegania się o stypendium:
a)             o stypendium ubiegać się może wyłącznie pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ze stopniem doktora, który nie ukończył 35 roku życia;
b)             w kategorii młody doktor kandydat może uzyskać stypendium tylko 1 raz, pod warunkiem, że dotychczas nie uzyskał wsparcia w ramach stypendiów skierowanych do doktorantów w ramach projektu POKL pt. „Wyższa jakość kluczem do rozwoju UMwB”;
c)             wnioski składa się dwa razy w ciągu edycji w terminach: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września; w przypadku wyczerpania środków finansowych na daną edycję w pierwszym naborze, odstępuje się od przeprowadzenia drugiego naboru.
d)            wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2, kandydat składa do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB;
e)             kompletny wniosek powinien zawierać:
I)             opis planowanych lub realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
II)          kopię najlepszej publikacji i/lub kopię decyzji o przyznaniu finansowania projektu badawczego i/lub kopię złożonego do konkursu projektu naukowego niezakwalifikowanego do finansowania wraz z kopiami jego pozytywnych recenzji, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
III)       zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
IV)       kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
f)              nieuzupełnione prawidłowo lub niekompletne wnioski podlegają zwrotowi;
g)             o przyznaniu stypendium decyduje I Komisja Konkursowa w terminie 2 tygodni od zakończenia naboru wniosków;
h)             wypłata stypendium jest jednorazowa i następuje na podstawie decyzji                          o przyznaniu stypendium,
i)               stypendium naukowe wypłacane jest na konto, które stypendysta wskazał we wniosku,
j)               warunkiem wypłacenia stypendium jest posiadanie dostępnych na ten cel środków na rachunku Uczelni,
k)             uroczyste uhonorowanie laureata stypendium Dyplomem odbędzie się podczas corocznych uroczystości przyznawania nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.