Przyjazdy profesorów wizytujących

 

§ 9
Przyjazdy profesorów wizytujących
 
1.    W celu wzmacniania swojego potencjału dydaktycznego i naukowego Uczelnia może zapraszać, w związku z realizowanym projektem, wybitnych naukowców jako                       tzw. profesorów wizytujących z renowowanych ośrodków zagranicznych.
 
2.    Zaproszeni przez Uczelnię do współpracy profesorowie wizytujący powinni wpisywać się w dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki.
 
3.    Uczelnia może zaprosić w każdym roku realizacji projektu (edycja: 2010, 2011, 2012) minimum 6 profesorów wizytujących.
 
4.    Podczas zatrudnienia w Uczelni profesorowie wizytujący wygłoszą wykłady z danej dziedziny dla całej społeczności akademickiej Uczelni oraz zrealizują wybrane formy pracy na rzecz Uczelni, np.:
a)             przeprowadzą spotkania otwarte z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uczelni,
b)             poprowadzą laboratoria praktyczne z genominki funkcjonalnej i analizy bioinformatycznej danych genomowych,
c)             udzielą indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla zainteresowanych pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni.
 
5.    Profesor wizytujący zostaje zaproszony przez Uczelnię na podstawie „rankingu naukowego” i uzasadnienia jak największych korzyści dla Uczelni.
 
6.    Uczelnia zaprosi do współpracy takich profesorów wizytujących, którzy należą do grupy najwyżej notowanych światowych ekspertów w danej dziedzinie nauk medycznych (m.in. laureaci Nagrody Nobla, naukowcy posiadający publikacje np. w: Nature, Science, Lancet itd., osoby kierujące europejskimi konsorcjami, itp.)
 
7.    Pierwszeństwo do zaproszenia będą miały osoby spełniające kryterium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj.: w ostatnich 3 latach ogłosiły co najmniej 5 publikacji                    z pkt. 30 wg MNiSzW.
 
8.    Procedura kwalifikacyjna zaproszenia przez Uczelnię profesora wizytującego:
a)             samodzielni pracownicy UMB zgłaszają na bieżąco kandydatów do zaproszenia do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
b)             do zgłoszonej kandydatury na profesora wizytującego dołącza się prezentację jego osoby, ze szczególnym uwzględnieniem:
I)             dorobku naukowego kandydata,
II)          formy pracy kandydata na rzecz Uczelni, w tym: tematyki wykładów, spotkań z młodymi naukowcami, szkoleń w zakresie nowoczesnych metod badawczych, i innych korzyści dla UMB;
c)             decyzję o zaproszeniu profesora wizytującego podejmuje II Komisja Konkursowa w ramach posiadanych środków w danej edycji;
d)            uczelnia pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz wynagrodzenie profesora wizytującego wynikające z umowy z profesorem wizytującym;
e)             w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się indywidualne ustalenie zasad finansowych przyjeżdżającego profesora wizytującego.
 
9.    Rozliczeniem przyjazdu profesora wizytującego do Uczelni będzie przeprowadzenie wykładu oraz zrealizowanie innych form współpracy wynikających z umowy.