Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin obowiązuje podczas realizacji w/w projektu, zgodnie z umową z dnia 18.11.2009 r. zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. w okresie: listopad 2009 r. – wrzesień 2012 r.
 
§ 2
Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą:
 1. wsparcia najlepszych doktorantów i młodych doktorów stypendiami naukowymi,
 2. finansowania wyjazdów doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na staże lub szkolenia naukowo-dydaktyczne (krajowe i zagraniczne) oraz na wizyty studyjne (europejskie i pozaeuropejskie),
 3. przyjazdów wybitnych profesorów wizytujących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
§ 3
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. projekt - należy rozumieć projekt pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Uczelnia/UMB – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 3. doktorant - uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim bądź na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 4. młody doktor (postoc) –osoba, która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona w uczelni posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat.
 5. profesor wizytujący - zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, art. 114 ust. 3 tj. „ (…) osoba będąca pracownikiem innej Uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, z zastrzeżeniem art.115 ust. 3, tj. (…)osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej (…)”
 6. pracownicy naukowo–dydaktyczni – pracownicy ze stopniem doktora, doktora habilitowanego oraz profesorowie nadzwyczajni i zwyczajni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 7. dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki - w rozumieniu projektu(m.in. wg Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych MNiSzW, 30.10.2008 r.): badania genomiczne, biologia molekularna, patogeneza chorób układu krążenia, choroby cywilizacyjne, bioinformatyka, nowe markery w diagnostyce, tworzenie nowych metod leczenia, nowe technologie dla potrzeb farmakoterapii;
 8. wizyta studyjna – krótki wyjazd na okres średnio do 2 tygodni – do zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, klinicznych lub dydaktycznych ważnych dla danej dyscypliny – służący nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się z metodami pracy w tych ośrodkach;
 9. komisja konkursowa  – komisja powołana do pracy na rzecz projektu, powołana przez Prorektora ds. Nauki. Skład komisji, tryb powołania oraz zasady pracy komisji reguluje §4 Regulaminu;
 10. stypendysta - wnioskodawca, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony i który uzyskał decyzję o przyznaniu stypendium naukowego lub podpisał umowę na stypendium wyjazdowe na staż/szkolenie lub wizytę studyjną w ośrodku krajowym lub zagranicznym.