Staże lub szkolenia w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych

§ 7

 

1.    W ramach projektu przyznane mogą być stypendia dla:
a)             doktorantów i młodych doktorów na wyjazdy na staż lub szkolenie w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych, trwające do 1miesiąca lub do 3 miesięcy;
b)             pracowników naukowo-dydaktycznych na wyjazdy na staże lub szkolenia w wiodących ośrodkach zagranicznych, trwające do 18 miesięcy.
 
2.     W ramach projektu, należy rozumieć:
a)             staż lub szkolenie naukowo - dydaktyczne, jako wyjazd mający na celu poznanie nowych metod badawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki;
b)             staż lub szkolenie dydaktyczne, jako wyjazd mający na celu rozwój potencjału kształcenia w języku angielskim poprzez przygotowanie monografii i/lub cyklu wykładów w specjalistycznych dziedzinach medycznych.
 
3.    Staże lub szkolenia do 1 miesiąca:
a)             zagraniczne staże i szkolenia do 1 miesiąca odbędą się w edycjach 2010, 2011, 2012. Udział w nich będzie mogło wziąć min. 6 osób w każdej edycji. Wysokość dofinansowania stażu/szkolenia do 9.800 zł na osobę (szacunkowa wartość pobytu przez 1 tydzień wynosi – 2.450 zł),
b)             krajowe staże i szkolenia do 1 miesiąca odbędą się w edycjach 2010, 2011, 2012. Udział w nich będzie mogło wziąć min. 10 osób w każdej edycji. Wysokość dofinansowania stażu/szkolenia do 3.250 zł na osobę (szacunkowa wartość pobytu przez 1 tydzień wynosi – 812 zł).
 
 
 
4.    Staże lub szkolenia do 3 miesięcy:
a)             zagraniczne staże i szkolenia do 3 miesięcy odbędą się w edycjach 2010, 2011, 2012. Udział w nich będzie mogło wziąć min. 6 osób w każdej edycji. Wysokość dofinansowania stażu/szkolenia do 25.800 zł na osobę (szacunkowa wartość pobytu przez 1 tydzień wynosi –2.150 zł),
b)             krajowe staże i szkolenia do 3 miesięcy odbędą się w edycjach 2010, 2011, 2012. Udział w nich będzie mogło wziąć min. 10 osób w każdej edycji. Wysokość dofinansowania stażu/szkolenia do 13.750 zł na osobę (szacunkowa wartość pobytu przez 1 tydzień wynosi – 1.146 zł)
 
5.    Zagraniczne staże naukowe do 18 miesięcy. W latach 2010-2012 udział w nich będą mogły wziąć minimum 2 osoby. Wysokość dofinansowania stażu do 154.800 zł                 (szacunkowa wartość pobytu na 1 miesiąc wynosi – 8.600 zł).
 
6.    Zasady i kryteria uzyskania stypendium na finansowanie stażu lub szkolenia:
a)             przedstawienie programu szkolenia lub stażu z uzasadnieniem potencjalnych
         korzyści dla wyjeżdżającego i Uczelni;
b)             zobowiązanie się kandydata do stypendium do rozliczenia wyjazdu poprzez:
I)         przedstawienie wyników badań/publikacji w czasopismach JCR                     z wykorzystaniem nowej metody (w okresie 12 miesięcy od powrotu                z wyjazdu krajowego lub zagranicznego),
       i/lub
II)      przygotowanie monografii i/lub rozdziału podręcznika akademickiego w języku angielskim i/lub przygotowanie wykładów w języku angielskim dla studentów oraz prezentacji z wyjazdu podczas Rector´s Lectures(wyjazdy zagraniczne);
c)             wybór przez kandydata ośrodka szkolenia lub stażu należącego do czołowych
         w danej dziedzinie na świecie (wyjazdy zagraniczne) / w Polsce (wyjazdy                        krajowe).
 
7.    Procedura ubiegania się o stypendium na sfinansowanie stażu lub szkolenia:
a)             o uzyskanie finansowania na wyjazd na staż lub szkolenie do 1 lub 3 miesięcy w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych mogą się ubiegać doktoranci i młodzi doktorzy;
b)             o uzyskanie finansowania na wyjazd na staż lub szkolenie w wiodących ośrodkach zagranicznych, trwające do 18 miesięcy, mogą się ubiegać pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora i doktora habilitowanego oraz z tytułem profesora;
c)             w kategorii staże lub szkolenia kandydat zainteresowany wyjazdem może uzyskać dofinansowanie tylko 1 raz;
d)            uzyskanie stypendium naukowego oraz finansowanie wizyty studyjnej w ramach projektu nie wyklucza możliwości ubiegania się kandydata o stypendium na wyjazd na staż/szkolenie w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych;
e)             stypendium na wyjazd na staż lub szkolenie można uzyskać w trybie konkursowym;
f)              nabór zgłoszeń do konkursu na stypendium na wyjazd na staż lub szkolenie w poszczególnych edycjach jest każdorazowo ogłaszany przez Prorektora ds. Nauki, do wyczerpania środków finansowych na daną edycję;
g)             kwalifikacja zgłoszeń do uczestnictwa w stażu lub szkoleniu dokonywana jest przez właściwą Komisję Konkursową w terminie 2 tygodni od zamknięcia terminu naboru zgłoszeń;
h)             wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3, kandydat składa do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB;
i)               kompletny wniosek powinien zawierać:
I)                  opis projektu naukowego / klinicznego / dydaktycznego;
II)               uzasadnienie wyboru ośrodka odbycia stażu lub szkolenia,
III)            informacje o osobie zapraszającej kandydata za granicę, ze szczególnym uwzględnieniem jej dorobku naukowego;
IV)            informacje o dorobku naukowo-dydaktycznym kandydata na wyjazd w okresie ostatnich 5 lat,
V)               w przypadku doktorantów zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich w UMB, zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego (nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania finansowania wyjazdu) oraz opinię promotora/opiekuna o doktorancie,
VI)            w przypadku młodych doktorów zaświadczenie o uzyskanym stopniu doktora,
VII)         oficjalne zaproszenie z ośrodka planowanego stażu lub szkolenia wskazujące konkretny termin i miejsce wyjazdu – zaproszenie może być dostarczone po zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd, ale przed podpisaniem umowy stypendialnej,
VIII)      kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
j)          o przyznaniu stypendium decyduje właściwa Komisja Konkursowa;
k)        wypłata środków stypendyście następuje na podstawie umowy zawieranej po dostarczeniu przez kandydata na wyjazd oficjalnego zaproszenia z ośrodka odbycia stażu lub szkolenia wskazującego konkretny termin i miejsce wyjazdu;
l)       stypendium na wyjazd na staż lub szkolenie wypłacane jest jednorazowo na rachunek bankowy wskazany we wniosku;
m)    warunkiem wypłacenia stypendium na staż lub szkolenie jest posiadanie dostępnych na ten cel środków na rachunku Uczelni;
n)      umowa stypendialna określa warunki i tryb wykorzystania oraz rozliczenia stypendium na wyjazd na staż lub szkolenie;
o)      w przypadku niewywiązania się wyjeżdżającego na staż lub szkolenie z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu uzyskanych środków finansowych wraz z odsetkami liczonymi na zasadach ogólnych na rachunek projektu;
p)      okoliczności powodujące niewywiązanie się z warunków umowy stypendialnej:
I)                  zaniechanie wyjazdu na staż lub szkolenie,
II)               wyjazd do ośrodka naukowo-dydaktycznego niezatwierdzonego przez Komisję Konkursową,
III)            wykorzystanie wyjazdu na staż lub szkolenie niezgodnie z celami projektu;
q)        o przyjęciu sprawozdania z realizacji umowy decyduje właściwa Komisja Konkursowa.
 
8.    Warunkiem rozliczenia stypendium przyznanego w celu obycia stażu lub szkolenia jest:
a)             złożenie w terminie 14 dni od powrotu sprawozdania z wyjazdu na staż lub szkolenie do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik nr 5,
b)             w przypadku wyjazdów zagranicznych i krajowych - przedstawienie w ciągu 12 miesięcy od powrotu ze stażu lub szkolenia wyników badań lub publikacji                  w czasopismach z JCR z wykorzystaniem nowej metody,
          i/lub
c)             w przypadku wyjazdów zagranicznych - przygotowanie monografii i/lub rozdziału podręcznika akademickiego w języku angielskim i/lub przygotowanie wykładów w języku angielskim dla studentów oraz prezentacji z wyjazdu podczas Rector´s Lectures.