Postanowienia końcowe

§ 10
Postanowienia końcowe
 
1.    W celu uregulowania wszelkich formalności wynikających z wyjazdów doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach stypendiów na staże lub szkolenia oraz w ramach wizyt studyjnych stosuje się odpowiednio procedurę oraz dokumentację wyjazdową zawartą w obowiązujących w Uczelni aktach wewnętrznych dot. wyjazdów krajowych i zagranicznych w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, tj. :
a)             Uchwała nr 55/07 Senatu AMB z dnia 12.12.2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych pracowników i doktorantów Akademii Medycznej w Białymstoku;
b)             Zarządzenie Nr 68/07 Rektora z dnia 18.12.2007 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników;
c)             Zarządzenie Nr 22/07 Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku z dnia 27.04.2007 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Akademii oraz innych krajowych wyjazdów nauczycieli akademickich;
d)            Uzupełnienia Zarządzenia nr 22/07 w sprawie krajowych podróży;
e)             Zarządzenie Rektora z dnia 18.12.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/07 Rektora AMB z dnia 27.04.2007 r . w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Akademii oraz innych krajowych wyjazdów nauczycieli akademickich;
f)              Zarządzenie Nr 70/07 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni.
 
2.    Dokumenty, przedkładane do konkursów w ramach projektu, są potwierdzane za zgodność z oryginałem w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB.
 
3.    Regulamin zostaje wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/10 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 15.01.2010r.