Wizyty studyjne

 

§ 8
Wizyty studyjne
 
1.    W ramach projektu można uzyskać finansowanie wyjazdu na tzw. wizytę studyjną.
 
2.    Wizyty studyjne mogą odbywać się w najlepszych ośrodkach naukowo-dydaktycznych na świecie.
 
3.    Zakres wizyt studyjnych:
a)             wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy w ramach kształcenia w języku angielskim poprzez przygotowanie monografii i/lub cyklu wykładów w specjalistycznych dziedzinach medycznych,
b)             zapoznanie się z nowoczesnymi metodami badawczymi, diagnostycznymi, terapeutycznymi, które pozwolą unowocześnić potencjał dydaktyczny i naukowy,
c)             nawiązanie i rozwój współpracy w ramach europejskich projektów naukowych.
 
4.    Uzyskanie finansowania na wyjazd na wizytę studyjną będzie odbywało się na zasadach konkursowych.
 
5.    Uprawnionymi do wyjazdu na wizytę studyjną są doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora, doktorzy habilitowani oraz profesorowie.
 
6.    W kategorii wizyty studyjne doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni zainteresowani wyjazdem mogą uzyskać dofinansowanie tylko 1 raz.
 
7.    Uzyskanie stypendium naukowego lub finansowania wyjazdu na staż lub stypendium w ramach projektu nie wyklucza możliwości ubiegania się kandydata o uzyskanie finansowania wyjazdu na wizytę studyjną.
 
8.    W grupie doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora przewiduje się finansowanie:
a)             minimum 10 wizyt na każdą edycję (2010, 2011, 2012) do ośrodków w krajach europejskich. Na każdą wizytę maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 7.500 zł na osobę.
b)             minimum 5 wizyt na każdą edycję (2010, 2011, 2012) do ośrodków w krajach pozaeuropejskich. Na każdą wizytę maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 9.300 zł na osobę.
 
9.    W grupie doktorów habilitowanych i profesorów przewiduje się finansowanie minimum    10 wizyt na każdą edycję (2010, 2011, 2012) do ośrodków zagranicznych. Na każdą wizytę maksymalnie wysokość dofinansowania wynosi do 15.000 zł na osobę.
 
10.    Zasady i kryteria uzyskania finansowania wizyty studyjnej:
a)             przedstawienie programu wizyty studyjnej z uzasadnieniem potencjalnych korzyści dla kandydata na wyjazd i Uczelni,
b)             wybór ośrodka do odbycia wizyty studyjnej należącego do czołowych w danej dziedzinie na świecie,
c)             zobowiązanie się do rozliczenia wyjazdu poprzez:
I)         przedstawienie w ciągu 12 m-cy od powrotu wyników badań/publikacji           w czasopismach z JCR z wykorzystaniem nowej metody,
       i/lub
II)      przygotowanie monografii i/lub rozdziału podręcznika akademickiego                     w j. angielskim i/lub przygotowanie wykładów w j. angielskim dla studentów oraz prezentacji z wyjazdu podczas Rector´s Lectures,
d)     przy ocenie kandydata do uzyskania finansowania wizyty studyjnej będzie uwzględniany jego dorobek naukowo-dydaktyczny, ranga Ośrodka mającego być celem wizyty, potencjalne korzyści dla rozwoju Uczelni wynikające z wyjazdu.
 
11.    Procedura ubiegania się o finansowanie wizyty studyjnej:
a)             dofinansowanie wyjazdu na wizytę studyjną można uzyskać w trybie konkursowym;
b)             nabór zgłoszeń do konkursu na finansowanie wyjazdu na wizytę studyjną w poszczególnych edycjach jest każdorazowo ogłaszany przez Prorektora ds. Nauki, do wyczerpania środków finansowych na daną edycję;
c)             kwalifikacja zgłoszeń do wyjazdu na wizytę studyjną dokonywana jest przez właściwą Komisję Konkursową w terminie 2 tygodni od zamknięcia terminu naboru zgłoszeń;
d)            wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4, kandydat składa do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB;
e)             kompletny wniosek na uzyskanie dofinansowania wyjazdu na wizytę studyjną zawiera:
I)             opis zakresu i celu wizyty studyjnej – przedstawienie programu wizyty studyjnej z uzasadnieniem potencjalnych korzyści dla kandydata na wyjazd i Uczelni;
II)          uzasadnienie wyboru ośrodka odbycia wizyty,
III)       informacje o osobie zapraszającej kandydata do ośrodka odbycia wizyty, ze szczególnym uwzględnieniem jej dorobku naukowego,
IV)       informacje o dorobku naukowo-dydaktycznym kandydata na wyjazd w okresie ostatnich 5 lat;
V)          w przypadku doktorantów: zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich w UMB, zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego (nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania finansowania wyjazdu) oraz opinię promotora/opiekuna naukowego o doktorancie;
VI)       oficjalne zaproszenie z ośrodka, w którym ma odbyć się wizyta studyjna, wskazujące konkretny termin i miejsce wyjazdu – zaproszenie może być dostarczone po zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd, ale przed podpisaniem umowy;
VII)    kserokopię dowodu osobistego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
f)              o przyznaniu środków finansowych decyduje właściwa Komisja Konkursowa:
 
 
 
g)             nieuzupełnione prawidłowo i niekompletne wnioski podlegają zwrotowi;
h)             wypłata środków następuje na podstawie umowy na wyjazd na wizytę studyjną zawieranej po dostarczeniu przez kandydata na wyjazd oficjalnego zaproszenia             z ośrodka odbycia wizyty studyjnej wskazującego konkretny termin i miejsce wyjazdu;
i)               środki finansowe na wyjazd na wizytę studyjną wypłacane są jednorazowo na rachunek bankowy wskazany we wniosku;
j)               warunkiem wypłacenia środków finansowych jest posiadanie dostępnych na ten cel środków na rachunku Uczelni,
k)             umowa określa warunki i tryb wykorzystania oraz rozliczenia wyjazdu na wizytę studyjną;
l)               w przypadku niewywiązania się wyjeżdżającego z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu uzyskanych środków finansowych wraz z odsetkami liczonymi na zasadach ogólnych na rachunek projektu;
m)           okoliczności powodujące niewywiązanie się z wyjazdu na wizytę studyjną:
I)         zaniechanie wyjazdu na wizytę studyjną,
II)      wyjazd do ośrodka naukowo-dydaktycznego niezatwierdzonego przez Komisję Konkursową,
III)   wykorzystanie wyjazdu na wizytę studyjną niezgodnie z celami
        projektu.
n)             o przyjęciu sprawozdania z realizacji umowy decyduje właściwa Komisja Konkursowa.
 
12.    Warunkiem rozliczenia finansowania wyjazdu na wizytę studyjną jest:
a)             złożenie w terminie 14 dni od powrotu sprawozdania z wyjazdu na wizytę studyjną do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik nr 5,
b)             w przypadku wyjazdów zagranicznych i krajowych - przedstawienie w ciągu 12 miesięcy od powrotu wyników badań/publikacji w czasopismach z JCR                           z wykorzystaniem nowej metody,
i/ lub
c)             w przypadku wyjazdów zagranicznych - przygotowanie monografii i/lub rozdziału podręcznika akademickiego w języku angielskim i/lub przygotowanie wykładów w języku angielskim dla studentów oraz prezentacji z wyjazdu podczas Rector´s Lectures.