Stypendia naukowe dla doktorantów

1.      W ramach projektu doktoranci mogą otrzymać wsparcie swego rozwoju naukowego poprzez uzyskanie stypendiów naukowych.

 
2.      Działalność naukowa doktoranta musi być związana z realizacją badań dotyczących dziedzin szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.
 
3.      Stypendia naukowe dla doktorantów przyznawane będą w trzech edycjach (2010, 2011,2012).
 
4.      W każdej edycji może zostać przyznanych po 5 stypendiów w wysokości po 5 tys. zł.
 
5.      Stypendia naukowe przyznawane są na zasadach konkursowych.
 
6.      Zasady i kryteria przyznawania stypendiów:
Stypendium przyznaje się na wsparcie rozwoju naukowego stypendysty i może być ono wydatkowane w dowolny sposób. Stypendia przyznaje się w oparciu o:
a)             przedstawione założenia planowanych bądź realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
b)             najlepszą (najwyżej punktowaną) publikację jako pierwszy autor z afiliacją Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (wg IF, pkt. MNiSW) w okresie ostatnich 2 lat; w uzasadnionych przypadkach, gdy wkład kandydata do stypendium jest znaczący przy napisaniu pracy, w konkursie mogą być brane pod uwagę prace, w których doktorant jest 2 autorem,
c)             uzyskanie finansowania projektu badawczego realizowanego w Uczelni bądź złożenie projektu do konkursu i otrzymanie pozytywnych recenzji przez instytucję przydzielającą granty (takich jak m.in. MNiSW, FNnP, UE);
 
7.      Procedura ubiegania się o stypendium:
a)             o stypendium ubiegać się może wyłącznie doktorant będący studentem studiów doktoranckich w UMB;
b)             doktorant może uzyskać stypendium tylko jeden raz w trakcie trwania studiów doktoranckich;
c)             wnioski składa się dwa razy w ciągu edycji w terminach: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września; w przypadku wyczerpania środków finansowych na daną edycję w pierwszym naborze, odstępuje się od przeprowadzenia drugiego naboru.
d)            wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1, doktorant składa do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB;
e)             kompletny wniosek powinien zawierać:
I)               opis planowanych lub realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
II)            zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich w UMB,
III)         zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego, które nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium;
IV)         opinię promotora/opiekuna doktoranta;
V)            kopię najlepszej publikacji i/lub kopię decyzji o przyznaniu finansowania projektu badawczego i/lub kopię złożonego do konkursu projektu naukowego niezakwalifikowanego do finansowania wraz z kopiami jego pozytywnych recenzji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
VI)         kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
f)              nieuzupełnione prawidłowo lub niekompletne wnioski podlegają zwrotowi;
g)             o przyznaniu stypendium decyduje I Komisja Konkursowa w terminie 2 tygodni od zakończenia naboru wniosków;
h)             wypłata stypendium naukowego jest jednorazowa i następuje na podstawie decyzji o przyznaniu stypendium,
i)               stypendium naukowe wypłacane jest na rachunek, który stypendysta wskazał we wniosku,
j)               warunkiem wypłacenia stypendium jest posiadanie dostępnych na ten cel środków na rachunku Uczelni,
k)             uroczyste uhonorowanie stypendysty Dyplomem odbywa się podczas corocznych prezentacji osiągnięć oraz postępów w pracach naukowych doktorantów.