Kryteria selekcji zgłoszeń

Kryteria selekcji zgłoszeń
 
Podstawowymi kryteriami selekcji zgłoszeń będą zatrudnienie (umowa o pracę na czas nieokreślony, bądź określony/akt mianowania) w Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku na stanowisku nauczyciela akademickiego, oraz kolejność zgłoszeń.
 
W kursie oznaczonym symbolem JA1 mogą wziąć udział pracownicy klinik/zakładów, którzy prowadzą, bądź będą prowadzili ze studentami zajęcia praktyczne w języku angielskim.
 
Kurs oznaczony symbolem JA2 skierowany jest do nauczycieli akademickich z zakładów teoretycznych, pod warunkiem, że prowadzą oni, bądź będą prowadzili ze studentami zajęcia w języku angielskim.
 
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż wynosi limit miejsc, decyzja dot. zakwalifikowania na kurs będzie uzależniona od analizy potrzeb dydaktycznych Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć anglojęzycznych.
 
 
Wszystkie kursy językowe realizowane w ramach projektu prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania: B1 i B2*. Osoby, które przejdą pozytywnie proces selekcji zgłoszeń zostaną przyporządkowane do grup ćwiczeniowych na poziomie B1, lub B2.
 
*Słowniczek:
                                                                                    

Poziom B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 
Poziom B2
First Certificate in English (FCE)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron. Potrafi-w szerokim zakresie tematów- formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.