Konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza

konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów
(3 stypendia)


w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stypendium w wysokości 5 tys. zł

przyznawane jest na wsparcie rozwoju naukowego i może być wydatkowane w dowolny sposób.

Kryteria konkursowe:

  1. przedstawienie założeń planowanych / realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
  2. opublikowanie jak najwyżej punktowanej pracy jako pierwszy autor z afiliacją UMwB (wg IF, pkt. MNiSzW) w okresie ostatnich 2 lat (w uzasadnionych przypadkach, gdy wkład doktoranta jest znaczący przy napisaniu pracy, w konkursie mogą być brane pod uwagę prace, w których doktorant jest drugim autorem).
  3. uzyskanie finansowania (lub otrzymanie pozytywnych recenzji przez instytucję przydzielającą granty) ze środków zewnętrznych (np. grant promotorski MNiSW, grant wyjazdowy FNP, UE, innych…) realizowanego projektu badawczego.

Doktorant może uzyskać stypendium tylko 1 raz w trakcie trwania studiów doktoranckich.

Nabór wniosków trwa do dnia 15 lutego 2012 r.
………………………

Zgłoszenia należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz procedury ubiegania się o stypendia dostępne są na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl (Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów) oraz w biurze Zadania nr 2 (Dział Nauki: tel. 085-7485412, 085-7485489).

Projekt Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego