Konkurs na stypendia nukowe dla młodych doktorów

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza
konkurs na stypendia naukowe dla młodych doktorów
(7 stypendiów)

w ramach projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Stypendium w wysokości 10 tys. zł
przyznawane jest na wsparcie rozwoju naukowego i może być
wydatkowane w dowolny sposób.


Kryteria konkursowe:

  1. przedstawienie założeń planowanych / realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
  2. opublikowanie jak najwyżej punktowanej pracy jako pierwszy autor z afiliacją UMwB (wg IF, pkt. MNiSzW) w okresie ostatnich 2 lat (w uzasadnionych przypadkach, gdy wkład kandydata do stypendium jest znaczący przy napisaniu pracy, w konkursie mogą być brane pod uwagę prace, w których jest on 2 autorem)
  3. uzyskanie finansowania (lub otrzymanie pozytywnych recenzji przez instytucję przydzielającą granty) ze środków zewnętrznych (np. grant promotorski MNiSW, grant wyjazdowy FNP, UE, innych…) realizowanego projektu badawczego.

O stypendium ubiegać się może wyłącznie pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który otrzymał stopień doktora w ciągu ostatnich 5 lat i nie ukończył 35 roku życia.

W kategorii młody doktor kandydat może uzyskać stypendium tylko 1 raz, pod warunkiem, że dotychczas nie uzyskał wsparcia w ramach stypendium naukowego skierowanego do doktorantów w ramach projektu POKL pt. „Wyższa jakość kluczem do rozwoju UMwB”.

Nabór wniosków trwa do dnia 15 lutego 2012 r.

……………………

Zgłoszenia należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz procedury ubiegania się o stypendia dostępne są na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl (Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów) oraz w biurze Zadania nr 2 (Dział Nauki: tel. 085-7485412, 085-7485489).

Projekt Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego