NOWE zasady stypendiów wyjazdowych dla doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMB w ramach PO KL

Szanowni Państwo,                                                                                                         

pragnę serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do ubiegania się o stypendia wyjazdowe na wizyty studyjne, staże i szkolenia w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych, które mogą zostać zrealizowane w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”,finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uprawnionymi do wyjazdów pracownicy na stanowiskach technicznych ze stopniem naukowym, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i tytułem profesora.

STAŻ / SZKOLENIE  naukowe i dydaktyczne- w ramach projektu jest to wyjazd max. do 3 miesięcy do wiodących zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych / szkoleniowych mający na celu odbycie specjalistycznych szkoleń oraz poznanie nowych metod dydaktycznych, badawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki oraz rozwój potencjału kształcenia w języku angielskim.

WIZYTA STUDYJNA– krótki wyjazd na okres średnio do 2 tygodni służący:

  • poznaniu nowoczesnych metod kształcenia, poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej o najnowsze osiągnięcia z danej dziedziny, które pozwolą unowocześnić potencjał dydaktyczny i naukowy;
  • nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się z metodami pracy w tych ośrodkach;
  • wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w ramach kształcenia w języku angielskim;
  • nawiązaniu i rozwojowi współpracy w ramach europejskich projektów naukowych;

Koszty wyjazdu przyznawane są na podstawie kosztorysu sporządzonego przez kandydata na wyjazd i powinny być niezbędne, racjonalne oraz uwzględniać obowiązujące w Uczelni zasady rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Nabór wniosków prowadzony jest na bieżąco!!

Zgłoszenia należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz procedury ubiegania się o stypendia dostępne są na stronie internetowej projektu: www. wjk.umb.edu.pl (Regulamin przyznawania stypendiów na wyjazdy na wizyty studyjne, staże i szkolenia w ośrodkach krajowych i zagranicznychoraz w Dziale Nauki).

 

Prof. dr hab. Adam Krętowski

Prorektor ds. nauki UMB