Konkurs na stypendia wyjazdowe na staże/szkolenia/wizyty studyjne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza
konkurs
na stypendia wyjazdowe na staże/szkolenia/wizyty studyjne
w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych

w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Uprawnionymi do wyjazdu na staż lub szkolenie są:
 Doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz pracownicy na stanowiskach technicznych ze stopniem naukowym.
Uprawnionymi do wyjazdu na europejskie i pozaeuropejskie wizyty studyjne są:
Doktoranci i młodzi doktorzy
 
Stypendium można uzyskać na wyjazd na staż lub szkolenie w czołowych ośrodkach naukowo-dydaktycznych krajowych i zagranicznych.
 
Staże i szkolenia mogą trwać do 1miesiąca lub do 3 miesięcy.
Wizyty studyjne mogą trwać do 14 dni
 
Nabór wniosków w ramach edycji 2010 trwa do dnia 20 września 2010r.
.
 
Kolejne konkursy w bieżącej edycji zostaną ogłoszone w przypadku niewyczerpania środków finansowych w ramach niniejszego konkursu.
 
Zgłoszenia należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz procedury ubiegania się o stypendia dostępne są na stronie internetowej projektu: www. wjk.umb.edu.pl (Regulamin
przyznawania stypendiów na wyjazdy na staże, szkolenia i wizyty studyjne do ośrodków krajowych i zagranicznych) oraz w biurze Zadania nr 2.

 

 

Biuro zadania nr 2: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB, Pałac Branickich, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok; tel. 085-7485412, 085-7485489.