Konkurs na finansowanie wyjazdów na wizyty studyjne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza
konkurs na finansowanie
wyjazdów na wizyty studyjne
do wiodących zagranicznych ośrodków naukowo-dydaktycznych

 

 
w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
Wizyty studyjne mogą odbywać się w najlepszych ośrodkach naukowo-dydaktycznych na świecie w celu wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 
Uprawnionymi do wyjazdu na wizytę studyjną są
pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora habilitowanego
lub tytułem naukowym profesora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
Wizyty studyjne mogą trwać do 2 tygodni.
 
Nabór wniosków w ramach 2 edycji 2010 trwa do dnia 25 czerwca 2010 r.
 
 
Zgłoszenia należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz procedury ubiegania się o stypendia dostępne są na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl (Regulamin stypendiów) oraz w biurze Zadania nr 2.
 

 
Biuro zadania nr 2: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB, Pałac Branickich, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok; Tel. 085-7485412, 085-7485489.